Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnychZakwaterowanie osób niepełnosprawnychPomoc w dojazdachMożliwość rehabilitacjiOpiekun osoby niepełnosprawnej

Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach

Konarskiego 2
08-110 Siedlce
Województwo mazowieckie
Telefon: 25 643 17 39    Fax: 25 643 17 39

Strona internetowa:

Opis uczelni

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (nazwa angielska: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities) jest akademicką uczelnią publiczną i stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Uniwersytet utworzony został Ustawą z dnia 23 lipca 2010 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 155, poz. 1040). Uniwersytet działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), innych przepisów dotyczących szkół wyższych oraz Statutu uchwalonego przez Senat uczelni 7 czerwca 2006 roku. Szkoła posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Siedlce. Nadzór nad uczelnią sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnią kieruje rektor. Senat jest najwyższym, kolegialnym organem uchwałodawczym. Podstawową jednostką organizacyjną jest wydział. W uczelni funkcjonują również jednostki o charakterze międzywydziałowym.

Rektorat Uniwersytetu mieści się w Pałacu Ogińskich przy ul. Konarskiego 2. Pozostałe obiekty zajmowane przez jednostki naukowo-dydaktyczne, jednostki międzywydziałowe i domy studenta znajdują się przy ulicach: 3 Maja 49 i 54, Sienkiewicza 51, Orlicz-Dreszera 19/21, Żytniej 23, 17/3, 17/2, Ks. Jerzego Popiełuszki 9, Prusa 12 i 14, Bema1, Kazimierzowskiej 3, Wiszniewskiego.

Dlaczego warto studiować w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach?

 

 • Doskonali i pełni pasji wykładowcy
 • Bezpłatne studia stacjonarne I i II stopnia

Jesteśmy uczelnią publiczną o ponad 40-letniej tradycji. Powstaliśmy w 1969 roku jako Wyższa Szkoła Nauczycielska, pierwsza na południowym Podlasiu państwowa szkoła wyższa z misją kształcenia młodzieży. Z czasem uczelnia przekształciła się kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, następnie w Wyższą Szkołę Rolniczo-Pedagogiczną. 1 października 1999 roku uczelnia została przekształcona w Akademię Podlaską, a od października 2010 roku jesteśmy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym. UPH prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych, a także studiach doktoranckich. Posiada uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

 • Studia i praktyki za granicą– Erasmus
 • Nowoczesna biblioteka

Nasza biblioteka zajęła 4 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Edukacyjnym 2011 pod względem warunków korzystania.

 • Bogate życie kulturalne

-Studencki Ośrodek Działań Kulturalnych "LIMES"

-Klub Studencki "PeHa", Dyskusyjny Klub Filmowy "Doza"

-Klub Miłośników Teatru

-Uczelniane czasopismo studenckie "Kuryer Uniwersytecki"

-Jackonalia

-Wybory Miss Uczelni Siedleckich                                                                                

 • Sport i rekreacja

Zapewniamy możliwość uprawiania sportu w kilkunastu dyscyplinach, m.in.: aerobik, jeździectwo, karate, koszykówka, kulturystyka, lekka atletyka, piłka nożna, siatkówka, taniec towarzyski, taekwondo.

Organizujemy dla studentów obozy sportowo-szkoleniowe i turystyczne: latem w Ośrodku Wypoczynkowym w Ogonkach k. Węgorzewa oraz zimą – obozy narciarskie.

Posiadamy Ośrodek Jeździecki, któryoferuje biegi myśliwskie i zawody rekreacyjne, obozy jeździeckie oraz naukę jazdy konnej.

 • System stypendiów i pomocy finansowej
 • Nowoczesne domy studenta
 • Przystosowanie uczelni do potrzeb niepełnosprawnych studentów

Nasza Uczelnia jako pierwsza w Polsce wprowadziła integracyjny system kształcenia na poziomie wyższym i w pełni dostosowała uczelnię do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do koordynowania działań mających na celu organizację procesu edukacyjnego studentów niepełnosprawnych zostało powołane CentrumKształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem działań Centrum jest umożliwienie osobie niepełnosprawnej funkcjonowania w roli studenta na równych prawach w trakcie całego okresu studiów.

 • Możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w Kołach Naukowych

W naszej uczelni działa ponad 30 kół naukowych, które skupiają studentów chętnych w odkrywaniu niepoznanych dotychczas głębin nauki. W ramach koła naukowego można poznać ciekawych ludzi, nawiązać kontakty, a także uczestniczyć w organizowanych wyjazdach badawczych oraz konferencjach. Najbardziej aktywni studenci corocznie otrzymują stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Biuro Karier

Zrzeszamy studentów i absolwentów zainteresowanych rozwojem zawodowym. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla studentów i absolwentów. Promujemy wśród studentów wszelką aktywność zawodową, zbieranie doświadczeń i doskonalenie kwalifikacji. Przygotowujemy informacje o rynku pracy. Udzielamy porad dotyczących poszukiwania pracy, staży i praktyk, kompletowania dokumentów aplikacyjnych. Współpracujemy z pracodawcami na rynku lokalnym.

Kierunki kształcenia

dzienne
zaoczne

Administracja
anglistyka
Bezpieczeństwo Narodowe
Bioinżynieria Produkcji Żywności
Biologia
Chemia
Dietetyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Filologia
Filologia germańska
Filologia rosyjska
Fizyka
Gospodarka Przestrzenna
Historia
Informatyka
Logistyka
Matematyka
Pedagogika
Politologia
Rolnictwo
Rolnictwo
Stosunki Międzynarodowe
Turystyka i Rekreacja
Zarządzanie
Zootechnika

Opcje zakwaterowania

Akademik

Usprawnienia

                                 Studentom niepełnosprawnych oferujemy:

studentom z dysfunkcją narządu wzroku:

-    zajęcia z Tyfloinformatyki. Odbywają się one w specjalnej pracowni - Pracowni Tyfloinformatyki . Na zajęcia uczęszczają osoby niewidome               i niedowidzące w celu zapoznania się z obsługą komputera i specjalistycznego sprzętu dla osób z uszkodzonym narządem wzroku. W pracowni znajdują się komputery
z syntezatorami mowy, drukarki i monitory brajlowskie. Na zajęciach studenci, uczą się samodzielnej obsługi komputera, co w przyszłości służy im do indywidualnego pisania prac zaliczeniowych i końcowych. Te zdobyte umiejętności czynią ich atrakcyjnymi na rynku pracy.  Podobny sprzęt znajduje się również w Bibliotece Głównej naszej uczelni.

-  zajęcia z przedmiotu „Zaawansowane techniki informatyczne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku”. Zajęcia wprowadzone na ostatnim roku studiów pozwalają studentom poznać najnowsze techniki wspomagania czytania i pisania z możliwością wykorzystania tej wiedzy w przyszłej pracy. Zajęcia z Tyfloinformatyki oraz Zaawansowanych technik informatycznych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku prowadzi niewidomy pracownik naszej uczelni posiadających stopień doktora nauk ścisłych.

- korzystanie z Biblioteki Głównej i Czytelni Zbiorów Specjalnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt: Smart Nav, Zy Fuse, Plextalk, Kajetek, Twinkle Bright, Linijka Brajlowska, Big Keys, Trackball, Twinkle Spektrum. Studenci w Czytelni Zbiorów mogą zeskanować potrzebne materiały, nagrać je na nośniki lub wydrukować w brajlu.

- możliwość wypożyczenia w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych urządzeń umożliwiających lepsze korzystanie z systemu edukacyjnego: maszyn brajlowskich; laptopów z oprogramowaniem Jaws i Magic Plus, powiększalników miniaturowych (MonoMouse, CompactPlus), Milestone 311 Daisy (urządzenie zawierające dyktafon i odtwarzacz MP3).

-   transport przystosowanym samochodem na zajęcia dydaktyczne i rehabilitację.

studentom z dysfunkcją narządu słuchu:

-          udział tłumaczy języka migowego w zajęciach dydaktycznych oraz pomoc przy załatwianiu spraw formalnych na Uczelni. Dzięki tłumaczom studenci niesłyszący mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, śledzić na bieżąco treść wykładów. Obecnie zatrudniamy kwalifikowanych tłumaczy języka migowego: z certyfikatem T2 -3 osoby, z certyfikatem T1 –2 osoby , po kursach języka migowego 3 osoby i jednego wolontariusza.

-          korzystanie z Ośrodka Logopedycznego – zajęcia z  terapii logopedycznej, lektoratu języka polskiego. Zajęcia przeznaczone są dla studentów I i II roku studiów. Przedmiot lektorat języka polskiego ma na celu ułatwić niesłyszącym skuteczne porozumiewanie się językiem polskim, rozwijać kompetencję komunikacyjną, społeczną   i kulturową. Rozwój języka umożliwia im pełniejszy rozwój, integrację ze środowiskiem społecznym a w przyszłości lepsze funkcjonowanie na rynku pracy. Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie posługiwania się językiem polskim i korygowanie zaistniałych nieprawidłowości w wymowie. Ważny jest udział studentów      w tych zajęciach ponieważ umożliwia to ich pełną rehabilitację w zakresie języka. Dzięki umiejętnościom językowym studenci lepiej funkcjonują w społeczeństwie.

-          lektorat języka angielskiego dla niesłyszących i osób z problemami komunikacyjnymi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Osobom z problemami komunikacyjnymi przyswojenie materiału  z języka obcego zajmuje dwa razy więcej czasu. Dostosowanie lektoratu do potrzeb tych osób pozwala na szybszą naukę. Przez to wzmacnia się ich samoocena, stają się pewniejsi swoich umiejętności, co mogą później wykorzystać przy poszukiwaniu pracy.

-           możliwość wypożyczenia urządzeń FM wspomagających słyszenie i organizowanie szkoleń z zakresu obsługi tych urządzeń. Studenci z resztkami słuchu mogą wykorzystać urządzenia FM na zajęciach w celu wzmocnienia odbioru dźwięku. Przez to nie potrzebują pomocy osób trzecich (tłumaczy) do odbioru treści przekazywanych na zajęciach

-          możliwość wypożyczenia czujników dzwonka i dymu.

-          wyposażenie trzech sal wykładowych w pętle indukcyjne.

-          bezpłatne usługi ksero. W związku niemożnością robienia notatek przez osoby niesłyszące na zajęciach mogą one w biurze CKiRON kserować notatki i materiały niezbędne na zajęcia.

studentom z dysfunkcją narządu ruchu:

-          całkowicie lub częściowo przystosowane budynki Uczelni (Powstaje nowy Wydział Humanistyczny w pełni przystosowany);

-          przystosowane pokoje w dwóch Domach Studenta (33 miejsca);

-          transport przystosowanym samochodem na zajęcia dydaktyczne;

-          pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej ( obecnie pracuje 3 asystentów);

-          rehabilitacja zamiast w-f. Poprzez te zajęcia staramy się dbać o zdrowie naszych studentów poprawę kondycji fizycznej;

-          pomoc w korzystaniu z biblioteki wyposażonej w specjalistyczny sprzęt: Big Keys, Smart Nav, Trackball;

-          możliwość wypożyczania sprzętu: wózki inwalidzkie, balkoniki, kule.

studentom z niepełnosprawnością ze względu na ogólny stan zdrowia (problemy psychiczne, zespół Aspergera i inne) oraz trudnościami w uczeniu się  (dysleksja, dysgrafia, dysortografia):

-          uwzględnienie podczas procesu edukacji indywidualnych trudności w nauce wynikających z niepełnosprawności;

-          pośredniczenie pracowników Centrum w kontaktach pomiędzy studentami a wykładowcami i pracownikami administracyjnymi uczelni;

-          indywidualna pomoc w zależności od zgłoszonych problemów.

W odpowiedzi na zgłaszane przez studentów problemy natury emocjonalnej uczelnia zatrudniła w Centrum psychologa, który na co dzień służy pomocą.

Oprócz ofert skierowanych do poszczególnych grup niepełnosprawności podejmujemy również działania promujące integrację (rehabilitację społeczną). Temu celowi służą organizowane przez nas cykliczne imprezy – Dni Adaptacyjne, Bal Integracyjny, Dni Integracji.

Nawiązujemy kontakty z organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz potencjalnymi pracodawcami osób niepełnosprawnych. Okazją do takich spotkań są Dni Integracji . Jest to impreza cykliczna organizowana od 2001 roku przez Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w UPH.  Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych pomiędzy integracyjnymi placówkami.

 

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny wspiera finansowo naszych niepełnosprawnych studentów. Mogą oni otrzymywać: stypendium specjalne (dla osób mających aktualne orzeczenie), stypendium socjalne w przypadku ciężkiej sytuacji materialne i stypendium rektora dla najlepszych studentów. W nagłych sytuacjach mogą oni również otrzymać jednorazową zapomogę finansową (pogorszenie stanu zdrowia, zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania w roli studenta). 

Staramy się, oprócz barier transportowych i architektonicznych, niwelować bariery mentalne i komunikacyjne. Udzielamy również indywidualnych wskazówek i porad dla wykładowców kształcących osoby niepełnosprawne dotyczących dostosowania zajęć do poszczególnych niepełnosprawności.    

podjazd
automatycznie otwierane drzwi
winda
parking dla osób niepełnosprawnych
pomoc w dotarciu przez osoby do tego wyznaczone (pomocnicy osoby niepełnosprawnej)
obecność pomocnika/asystenta osób niepełnosprawnych – osoby wyznaczonej do pomocy (np. podanie książki, itp.)
materiały dydaktyczne dostępne w wersji dla osób niewidomych
możliwość nagrywania i robienia zdjęć w czasie zajęć
interaktywne tablice
toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

winda
parking dla osób niepełnosprawnych
pomoc w dotarciu przez osoby do tego wyznaczone (pomocnicy osoby niepełnosprawnej)
brak progów, stopni i podwyższeń
internet
uchwyty dla osób niepełnosprawnych
wolna przestrzeń
uchwyty dla osób niepełnosprawnych
kuchenka

Transport pomiędzy budynkami Uczelni odbywa się przystosowanym BUS-em

bus dla osób niepełnosprawnych
wyznaczone osoby, które pomagają w dotarciu na uczelnię

możliwość zajęć rehabilitacyjnych zamiast zajęć z wychowania fizycznego

Opiekun osoby niepełnosprawnej (przydzielona osoba pomocna niepełnosprawnemu studentowi)
Integracja osób niepełnosprawnych (wyjazdy, spotkania, zabawy)
Jednostka/Organizacja dla osób niepełnosprawnych
Pomoc finansowaKomentarze

Brak komentarzy.


Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

biżuteria srebrna