Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnychZakwaterowanie osób niepełnosprawnychPomoc w dojazdachOpiekun osoby niepełnosprawnej

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
Województwo mazowieckie
Telefon: (22) 589 36 00    Fax: (22) 658-11-18

Strona internetowa:
Adres email: [email protected]

Opis uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią pedagogiczną w Polsce. Jej początki sięgają 1922 roku. Obecnie studiuje w APS ponad 7000 studentów na sześciu kierunkach: Pedagogika, Pedagogika Specjalna, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Praca Socjalna, Psychologia oraz Socjologia.

Akademia Pedagogiki Specjalnej posiada najdłuższą tradycję spośród wszystkich polskich uczelni pedagogicznych.

Tradycja ta sięga okresu odzyskania przez Polskę niepodległości, kiedy to Maria Grzegorzewska - nasza patronka - wróciła do Kraju by włączyć się w nurt działań formujących nową państwowość oraz nowatorsko rozwiązywać edukacyjne wyzwania społeczeństwa. W 1922 roku z połączenia Państwowego Instytutu Fonetycznego
i kierowanego przez M. Grzegorzewską Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej powstał Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej, którego kontynuatorką jest Akademia Pedagogiki Specjalnej. Na dyrektora PIPS-u powołano Marię Grzegorzewską, która na stanowisku tym pozostała aż do śmierci w dniu 7 maja 1967 roku. Leżące u źródeł APS uwarunkowania społeczne w znaczącym stopniu wyznaczały kierunek rozwoju Uczelni. Kształcenie nauczycieli i wychowawców przygotowanych do pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi było zawsze – programowo i organizacyjnie – połączone z potrzebami społecznymi i z całym systemem edukacyjnym, który funkcjonuje w naszym kraju i w coraz szerszym zakresie sprzyja realizacji zadań wynikających z wejścia Polski do wspólnoty państw europejskich. Tak jest również obecnie, kiedy wachlarz prowadzonych kierunków studiów daleko wykracza poza obszar pedagogiki specjalnej oraz specjalności nauczycielskie. APS przygotowuje kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci.
Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych prowadzone są trzy kierunki studiów.
Studiowanie pedagogiki specjalnej przygotowuje do pracy nauczycielskiej oraz opiekuńczo-wychowawczej z osobami dotkniętymi wadami wzroku (tyflopedagogika), słuchu (surdopedagogika), mowy (logopedia) niepełnosprawnością intelektualną, niesprawnościami ruchu, a także osobami z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym (resocjalizacja). Kierunek ten prowadzi także unikalną w kraju specjalność pedagogika zdolności i informatyka. Studia na kierunku pedagogika pozwalają absolwentom podjąć pracę zarówno w przedszkolu i szkole jak też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Studenci tego kierunku kształcą się także w zakresie szeroko pojętej pedagogiki społecznej nabywając wiedzę i umiejętności niezbędne do wychowawczego wspomagania rodzin, działalności kulturalno-oświatowej w środowisku lokalnym, edukacji dorosłych, prowadzenia doradztwa zawodowego, a także rozwijania kreatywności wychowanków (kolejna unikalna w kraju specjalność). Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne a także przygotowują się do pracy w placówkach edukacyjnych oraz terapeutycznych, prowadzących terapię przez sztukę.

Na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych prowadzone są studia na kierunkach: praca socjalna, socjologia oraz psychologia. Kształcenie na tych kierunkach także nawiązuje do tradycji Uczelni wyznaczanej ideą wrażliwości na potrzeby człowieka znajdującego się
w szczególnie trudnych sytuacjach. Studenci pracy socjalnej nabywają kompetencji niezbędnych do skutecznego wspierania i zaspokajania potrzeb ludzi w wieku starczym, chorych i niepełnosprawnych, studenci socjologii poznają w szczególności problematykę środowiskowego działania przeciw marginalizacji społecznej i wykluczenia, a studia na kierunku psychologia koncentrują się na problematyce promocji zdrowia, diagnozie
i usuwaniu zachowań dysfunkcjonalnych u dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy
z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów.
Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy
z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych.
Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy), a ze strony pracowników Biura Karier Zawodowych studenci i absolwenci uzyskują skuteczną pomoc w poszukiwaniu pracy zawodowej.

Kierunki kształcenia

dzienne
zaoczne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Pedagogika
Pedagogika Specjalna
Praca Socjalna
Psychologia
Socjologia

Opcje zakwaterowania

Akademik

Usprawnienia

Wszelka pomoc oferowana przez BON APS ma na celu wyrównanie szans studentom niepełnosprawnym i umożliwić im pełne uczestnictwo w zajęciach. Oferowana pomoc jest dla studentów którzy zarejestrują się w biurze (rejestracja jest dobrowolna).
Uczelnia wyposażona jest w systemy wspomagające słyszenie:


 • System FM „On Wave” na auli C
 • Stacjonarny system nagłaśniający „Easy Listener Sound Field”w sali surdopedagogiki.
 • Przenośny system FM „Solaris 1/1” osobisty zestaw wspomagającym słyszenie składającym się z nadajnika oraz odbiornika FM współpracującymi z aparatami słuchowymi użytkownika mającego ubytek słuchu od łagodnego do głębokiego. (10 zestawów)
 • Przenośny system nagłaśniający „Radium” jest bezprzewodowym systemem nagłaśniającym, zapewniającym osobom normalnie i słabo słyszącym optymalną zrozumiałość odbieranej mowy. (2 sztuki – składające się z bezprzewodowego mikrofonu i głośnika.)

Ponadto uczelnia wyposażona jest w pracownie komputerowe z miejscami i oprogramowaniem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych oraz szereg innego sprzętu m.in. drukarkę brajlowską, powiększalniki, klawiatury itp.

POMOC DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • Lektoraty z języków obcych dla studentów niepełnosprawnych – ( zajęcia uwzględniają ich indywidualne potrzeby),
 • Transport dla studentów niepełnosprawnych (uczelnia finansuje transport studentom mającym problemy z narządem ruchu,
 • Zajęcia komputerowe dla osób niewidomych,
 • Tłumacze języka migowego na zajęciach dydaktycznych,
 • Szkolenia z zakresu wchodzenia na rynek pracy,
 • Pomoc poradni psychologiczno –pedagogicznej,
 • Pomoc przy wypełnianiu dokumentów związanych ze stypendiami lub do programów PFRON,
 • Wsparcie i bieżące reagowanie na zaistniałe problemy,
 • Poradniki na stronie WWW dla wykładowców - jak należy prowadzić zajęcia w których udział biorą studenci z niepełnosprawnością,
 • Planowanie zajęć w dostępnych salach ,
 • Zwiększona absencja na zajęciach (będąca skutkiem niepełnosprawności).
 • Pisemne zgody na nagrywanie wykładów,
 • Alternatywne formy egzaminów ( egzaminy w formie ustnej, testy - powiększony druk, asystent),
 • Asystenci.

Wszelkie formy wsparcia studentów niepełnosprawnych APS są umocowane postanowieniem z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie alternatywnych rozwiązań stosowanych wobec studentów niepełnosprawnych APS, ponadto w ramach kompleksowego programu doskonalenia potencjału dydaktycznego i organizacyjnego APS powstała Nowa koncepcja systemu umożliwiającego studentom niepełnosprawnym korzystanie z pełnej oferty edukacyjnej APS w latach 2009 – 2012.

podjazd
automatycznie otwierane drzwi
winda
parking dla osób niepełnosprawnych
pomoc w dotarciu przez osoby do tego wyznaczone (pomocnicy osoby niepełnosprawnej)
nawigacja osób niewidomych (fotokomórki, napisy brajlem)
nawigacja osób niedosłyszących (napisy, osoby znające język migowy)
możliwość wprowadzenia psa przewodnika
podłogi ciągów komunikacyjnych wyłożone materiałami antypoślizgowymi
szatnia przystosowana dla osób niepełnosprawnych
dostosowane ławki (odpowiednia wysokość, szerokość - aby się zmieścić wózkiem)
brak progów, stopni i podwyższeń lub inne ułatwienia
obecność pomocnika/asystenta osób niepełnosprawnych – osoby wyznaczonej do pomocy (np. podanie książki, itp.)
materiały dydaktyczne dostępne w wersji elektronicznej
materiały dydaktyczne dostępne w wersji dla osób niewidomych
możliwość nagrywania i robienia zdjęć w czasie zajęć
interaktywne tablice
dodatkowe nagłośnienie dla niedosłyszących (np. specjalne słuchawki)
toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

winda
parking dla osób niepełnosprawnych
brak progów, stopni i podwyższeń
odpowiednie rozmiary biurek
szafki na odpowiednich wysokościach
dostosowane łóżka
internet
telefon
uchwyty dla osób niepełnosprawnych
przystosowany kran
lodówka na odpowiedniej wysokości
kuchenka

Bezpłatny transport dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z domu do APS i z APS do domu w obrębie Warszawy.

bus dla osób niepełnosprawnych

Opiekun osoby niepełnosprawnej (przydzielona osoba pomocna niepełnosprawnemu studentowi)
Jednostka/Organizacja dla osób niepełnosprawnych
Pomoc finansowa

Galeria zdjęć

fotografia 1
fotografia 2
fotografia 3
fotografia 4Komentarze

Marek, dnia: 26 Czerwca 2013, 20:55
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej to tak naprawdę bardzo dziwna uczelnia. Poziom tam bardzo niski, w modzie jest częste odwoływanie zajęć.


Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO jest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii. Została.

biżuteria srebrna