Przekaż swój 1%

Dostosuj wielkosc liter oraz kolor strony

Wielkosc: A A A
Kolor strony: Domyslny Niebieski Bezowy Czarny Wersja tekstowa

 
Strona główna
 
 
O nas
 
 
Przyjazne uczelnie
 
 
Zgłoszenia
 
 
Mapa
 
 
Blog
 
 
Kontakt
 Regulamin korzystania z serwisu

 

I Preambuła i definicje

 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego serwisu przyjaznestudia.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki użytkowników przyjaznestudia.pl.

 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający w szczególności warunki uczestnictwa w portalu przyjaznestudia.pl. Prawa i obowiązki przyjaznestudia.pl oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności serwisu przyjaznestudia.pl z tytułu świadczenia usług.

 

2) przyjaznestudia.pl - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem http://przyjaznestudia.pl, którego właścicielem jest Kamil Buczek, zamieszkały: Zabłotce 153, 38-500 Sanok.

 

3) Użytkowniku serwisu - należy przez to rozumieć osobę korzystającą z usług oferowanych w ramach serwisu przyjaznestudia.pl,

 

4) Użytkowniku reprezentującym uczelnię - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę reprezentująca daną uczelnię, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskuje możliwość zaproponowania uczelni serwisowi przyjaznestudia.pl,

 

5) Uczelni – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjna państwowa lub prywatna działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przypadku uczelni kościelnych na podstawie umowy Rządu RP z władzami odpowiedniego kościoła. Uczelnia jest reprezentowana przez Użytkownika posiadającego odpowiednie pozwolenie i uprawnienia do reprezentowania danej Uczelni.

 

6) Profilu Uczelni - należy przez to rozumieć miejsce (stronę/y) w przyjaznestudia.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Uczelni.
Użytkownik tworzący Profil Uczelni zaświadcza, ze posiada wszelkie uprawnienia do reprezentowania danej Uczelni i bierze na siebie cala odpowiedzialność prawna oraz cywilna w wyniku wszelkich roszczeń dotyczących nieprawidłowości danych oraz wszelkich konsekwencji spowodowanych stworzeniem Profilu Uczelni przez Użytkownika.

 

7) Administratorach - należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez przyjaznestudia.pl, odpowiedzialne za prowadzenie serwisu przyjaznestudia.pl, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

 

 

§3. przyjaznestudia.pl jest serwisem społecznościowym, umożliwiającym swoim Użytkownikom znalezienie Uczelni wyższej na terenie Polski.

 

 

II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

§ 4. Użytkownikiem przyjaznestudia.pl może być każda osoba fizyczna.

 

§ 5. Użytkownikiem reprezentującym uczelnię może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

 

§ 5a. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem reprezentującym uczelnię, o ile:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo

2) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 6.

1) Zakładając Profil uczelni Użytkownik reprezentujący uczelnię wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

2) W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.

 

 

§ 6a. przyjaznestudia.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla przyjaznestudia.pl.

 

§ 7. Dostęp do serwisu przyjaznestudia.pl jest bezpłatny.

 

§ 8. Rejestracja profilu uczelni oraz zamieszczanie informacji o uczelni jest całkowicie bezpłatne.

 

 

§ 9. przyjaznestudia.pl zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania przyjaznestudia.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem przyjaznestudia.pl.

 

§ 9a. Użytkownik udziela przyjaznestudia.pl prawa do wyświetlania mu informacji o Uczelniach ogłoszeń, informacji marketingowych a także przesyłania wymienionych informacji na jego skrzynkę pocztową lub za pośrednictwem wiadomości tekstowych na podany w trakcie rejestracji numer telefonu komórkowego.

 

§ 10. przyjaznestudia.pl ma charakter zasadniczo otwarty - podawane przez Użytkownika dane uczelni są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Uczelni. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

 

§ 11. przyjaznestudia.pl jest kompatybilny z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi.

 

§ 12. Usługi określone w § 3. świadczone są między innymi poprzez:

1) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu Uczelni,

2) udostępnienie Użytkownikowi możliwości wyszukiwania informacji o Uczelniach

 

 

III Rejestracja i tworzenie profilu uczelni

 

§ 13. Rejestracja Profilu uczelni polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem

http://przyjaznestudia.pl/dodaj-uczelnie/ .

 

§ 13a. Innym sposobem rejestracji profilu uczelni jest bezpośredni kontakt z ogsługą serwisu.

 

§ 14. Rejestracja Profilu uczelni przebiega w trzech kolejnych etapach:

1) Etap 1. Użytkownik zostaje poproszony o akceptację regulaminu, podanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, telefon, adres email), które posłużą przy późniejszej weryfikacji prawdziwości danych uczelni oraz podanie podstawowych informacji dotyczących uczelni (nazwa, opis, dane adresowe i kontaktowe). Po tym etapie dane uczelni zostaną zapisane w bazie danych serwisu.

Do użytkownika zaś zostaje wysyłany jest email, potwierdzający rejestrację uczelni, zawierający także dane dostępowe do formularza edycji szczegółów uczelni.

2) Etap 2. Użytkownik proszony jest o uzupełnienie szczegółowych informacji dotyczących zgłaszanej uczelni (z dużym naciskiem na przystosowanie uczelni dla osób niepełnosprawnych). Użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do właściwego formularza natychmiast po etapie pierwszym. Użytkownik może się także do niego odwołać w późniejszym terminie, używając danych dostępowych z korespondencji email otrzymanej po etapie pierwszym.

3) Etap 3. Wszystkie wprowadzone dane zostaną poddane weryfikacji administratorów serwisu przyjaznestudia.pl. Jedynie po pozytywnej akceptacji Profil uczelni zostanie wyświetlony na stronie przyjaznestudia.pl.

 

§ 15. Dane kontaktowe Użytkownika reprezentującego uczelnie podawane podczas procesu rejestracji używane są tylko i wyłącznie do kontaktu z daną osobą w celu weryfikacji autentyczności wprowadzanych danych uczelni.

 

§ 16. Użytkownik reprezentujący uczelnię zobowiązany jest do aktualizowania danych Profilu uczelni.

 

§ 17. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administratorzy mają prawo:

1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego poprawienia niewłaściwych danych,

2) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy,

3) skasować Konto Użytkownika w trybie określonym w § 6.

 

§ 18. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administratorzy mogą zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

 

§ 19. Zrealizowanie procedury rejestracji uczelni w przyjaznestudia.pl, której skutkiem jest założenie Profilu uczelni, możliwe jest wobec Użytkownika, który:

1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,

2) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,

3) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, przerwach technicznych w działaniu przyjaznestudia.pl, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.

4) Przejdzie pozytywną weryfikację administratorów serwisu.

 

§ 20. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do edycji szczegółów uczelni innym podmiotom.

 

§ 21. Zabrania się korzystania z danych dostępowych należących do innych podmiotów.

 

IV Dane osobowe i polityka prywatności

 

§ 22. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest portal przyjaznestudia.pl, którego właścicielem jest Kamil Buczek, zamieszkały: Zabłotce 153, 38-500 Sanok przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika portal przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym przyjaznestudia.pl, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez portal przyjaznestudia.pl w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

§ 23. przyjaznestudia.pl przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności przyjaznestudia.pl dostępnej pod adresem http://przyjaznestudia.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 22.1 Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez przyjaznestudia.pl.

 

V Korzystanie z usług świadczonych w ramach przyjaznestudia.pl

 

§ 24. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie przyjaznestudia.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

 

§ 25. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

1) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie przyjaznestudia.pl oraz od korzystania z usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

2) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,

3) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

 

§ 26. Zabrania się umieszczania w przyjaznestudia.pl i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,

2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

 

§ 27. Zamieszczanie w przyjaznestudia.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratorów.

 

§ 28.

Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem przyjaznestudia.pl.

Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie.

Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

 

§ 29. przyjaznestudia.pl zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu uczelni, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek przyjaznestudia.pl.

 

§ 30. Zabrania się wykorzystywania usług przyjaznestudia.pl, w szczególności wiadomości prywatnych do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.

 

§ 31. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie.

 

§ 32. Użytkownik zamieszczający w serwisie materiały w formie wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem przyjaznestudia.pl z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z przyjaznestudia.pl bez podania przyczyny) tych treści.

 

§ 31a. Przepis określony w § 31. stosuje się również do treści o charakterze utworu autorskiego.

 

§ 33. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w serwisie przyjaznestudia.pl kultury wypowiedzi i unikania wszelkiego rodzaju „wycieczek osobistych”, argumentów ad personam oraz innych nagannych zachowań. Oceny wypowiedzi w sposób jednostronny dokonują Administratorzy lub osoby przez nich wyznaczone.

 

VI Prawa autorskie

 

§ 34. Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w przyjaznestudia.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w przyjaznestudia.pl kampanii promocyjnych.

 

§ 35. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w przyjaznestudia.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

 

§ 36. Użytkownik publikujący w przyjaznestudia.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem przyjaznestudia.pl z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z przyjaznestudia.pl) tych treści.

 

§ 37. Użytkownik udziela przyjaznestudia.pl prawa nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania w prezentacjach oraz innych materiałach zamieszczonych przez niego danych lub wypowiedzi, przedstawionych jako fragment szerszej całości (np. wizualizacji poszczególnej strony albo wypowiedzi w serwisie przyjaznestudia.pl zobrazowanej realnie istniejącymi danymi).

 

VII Odpowiedzialność

 

§ 38. przyjaznestudia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w przyjaznestudia.pl przez Użytkownika.

 

§ 39. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w przyjaznestudia.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

 

§ 40. przyjaznestudia.pl wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z przyjaznestudia.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem przyjaznestudia.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 

§ 41.

1) przyjaznestudia.pl nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem przyjaznestudia.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

2) Odpowiedzialność przyjaznestudia.pl za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

 

§ 42 przyjaznestudia.pl nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania przyjaznestudia.pl w całości albo w części.

 

§ 42a. W przypadku otrzymania przez przyjaznestudia.pl urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, przyjaznestudia.pl nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

§ 43. przyjaznestudia.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu przyjaznestudia.pl.

 

VIII Reklamacje

 

§ 44. Zakłócenia w funkcjonowaniu przyjaznestudia.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach przyjaznestudia.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do operatora serwisu przyjaznestudia.pl za pomoca formularza kontaktowego dostepnego w dziale kontakt.

 

§ 45. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez przyjaznestudia.pl w terminie nie przekraczającym 28 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. przyjaznestudia.pl zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. W szczególności przyjaznestudia.pl nie rozpoznaje reklamacji dotyczących kwestii opisanych w dziale Pomocy.

 

§ 46. przyjaznestudia.pl zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu przyjaznestudia.pl.

 

§ 47. Reklamacje składane do przyjaznestudia.pl, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem przyjaznestudia.pl nie będą rozpatrywane. przyjaznestudia.pl nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

 

IX Przepisy przejściowe i końcowe

 

§ 48. przyjaznestudia.pl zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

 

§ 49.

1) przyjaznestudia.pl zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.

2) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

3) Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od przyjaznestudia.pl.

 

§ 50. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi z chwilą zalogowania wyświetlona zostanie lista najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu. Kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z przyjaznestudia.pl na warunkach określonych w Regulaminie w nowym brzmieniu.

 

§ 51. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dn. 11 listopada 2012 r.

Pragniemy bardzo serdecznie powitać w naszym gronie uczelnię, bez której nie wyobrażaliśmy sobie sensu istnienia naszego portalu.

Wybory Miss Polski na Wózku
Wiadomość z dnia 28.04.2013
Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszła Fundacja Jedyna Taka - zorganizowała I Wybory Miss Polski na Wózku.

Z czasem 51minut 35 sekund nasza reprezentacja zameldowała się mecie biegu na 10km na Orlen Warsaw Maraton w minioną niedzielę. Co najważniejsze to 3 sekundy lepiej od samego Adama Małysza.

Przyjazne Studia na Orlen Warsaw Maraton
Wiadomość z dnia 10.04.2013
Nasz portal wychodzi, a właściwie wybiega do ludzi. Łukasz, jeden z nas postanowił zmierzyć swoich sił i pobiec w trakcie biegu na 10km organizowanego przy okazji Warsaw Orlen Marathon.

Co nas wyróżnia? kształcimy według europejskich standardów edukacyjnych, przekazujemy.

Od początku działalności oferta edukacyjna Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego cieszy się dużym.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada status uczelni wyższej od 1993 roku (wpis do.

Kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku prowadzone jest na poziomie.

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO jest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii. Została.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa jest uczelnią niepubliczną, obecną na bydgoskim rynku.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) im. Jana Grodka w Sanoku istnieje już 12 lat i oferuje.


Strona główna Regulamin Polityka prywatności Dostępność Pomoc Przyjazne aplikacje Partnerzy i Przyjaciele Zostań partnerem 

PrzyjazneStudia.pl wszelkie prawa zastrzezone 2017
Wykonanie: codeBy.us

W górę